Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.290./2018r RADY Gminy Przykona z dnia 7 czerwca 2018 r

UCHWAŁA NR 0007.290./2018r

RADY Gminy Przykona

z dnia  7 czerwca  2018 r

 

 

w sprawie  ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona

             Na podstawie art. 24 ust.6  ustawy z dnia  7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U.  z  2017 r., poz.328 ze zm./  oraz  art. 18 ust.2 pkt 15, art.7 ust.1 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   / Dz. U. z  2018r., poz. 994 ze zm /  Rada Gminy Przykona u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1

 

W okresie od 13 czerwca  2018 roku do 12 czerwca 2019 roku ustala się dopłatę do 1m3   odprowadzanych ścieków na terenie  Gminy  Przykona.

 

1)  w  grupie taryfowej - gospodarstwa domowe  w kwocie  2,18  zł brutto,

2)  w grupie taryfowej - pozostali odbiorcy w kwocie  0,35 zł. brutto.

 §2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona .

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl