Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.273.2018 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 0007.273.2018
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§1 W jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§2 Wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do lat 6 w prowadzonych przez Gminę Przykona jednostkach oświatowych ponad 5 godzin dziennie jest całkowicie zwolnione z opłat, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy