Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.262.2018 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 ROKU

 

UCHWAŁA NR 0007.262.2018

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 ROKU

 

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026

                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 0007.243.2017 Rady Gminy Przykona  z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026  wprowadza się zmiany :

 

         1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026

obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2018:

1) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 35.360.665,58zł, zastępuje się kwotą  35.580.125,30zł,

2) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 26.714.600,25zł, zastępuje się kwotą 26.923.864,97zł,

3) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 8.646.065,33zł zastępuje się kwotą 8.656.260,33zł,

4) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -6.069.736,00zł, zastępuje się kwotą -6.289.195,72zł,

5) w kolumnie 4 przychody budżetu  kwotę 6.990.216,00zł, zastępuje się kwotą 7.209.675,72zł,

6) w kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 6.990.216,00zł, zastępuje się kwotą 7.209.675,72zł,

8) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 6.069.736,00zł, zastępuje się kwotą 6.289.195,72zł,

9) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 1.876.329,33zł,zastępuje się kwotą 1.667.064,61zł,

10) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 8.866.545,33zł,zastępuje się kwotą 8.876.740,33zł,

11) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.835.794,53zł, zastępuje się kwotą 2.836.794,53zł,

12) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.099.494,53zł zastępuje się kwotą 1.100.494,53zł,

13) w kolumnie w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.704.060,33zł zastępuje się kwotą 1.614.255,33zł,

14) w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę  1.775.705,00zł zastępuje się  kwotą 1.875.705,00zł,

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

 

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.527.973,64zł zastępuje się kwotą  6.528.973,64zł

- w kolumnie limit 2018 kwotę 2.835.794,53zł zastępuję się kwotą 2.836.794,53zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.835.529,07zł zastępuje się kwotą 2.806.129,07zł

 

w wierszu 1a wydatki bieżące:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.363.673,64zł zastępuje się kwotą  2.364.673,64zł

- w kolumnie limit 2018 kwotę 1.099.494,53zł zastępuję się kwotą 1.100.494,53zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 524.925,60zł zastępuje się kwotą 495.525,60zł

 

 

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 5.981.535,50zł zastępuje się kwotą 5.982.535,50zł

- w kolumnie Limit 2018 kwotę 2.481.724,95zł zastępuje się kwotą 2.482.724,95zł,

 - w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.480.803,47zł zastępuje się kwotą 2.451.403,47zł,

 

- w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 1.989.535,50zł zastępuje się kwotą 1.990.535,50zł

- w kolumnie Limit 2018 kwotę 903.724,95zł zastępuje się kwotą 904.724,9zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 328.500,00zł zastępuje się kwotą 299.100,00zł,

 

w wierszu 1.3.1.5

" Odbiór i zagospodarowanie odpadaów komunalnych z nieruchomosci zamieszkałych połozonych na terenie gminy Przykona"

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 1.274.750,00zł zastępuje się kwotą 1.275.750,00zł

- w kolumnie Limit 2018 kwotę 612.500,00zł zastępuje się kwotą 613.500,00zł,

 

- w wierszu 1.3.1.12 " Wynajem kserokopiarki ."

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 29.400,00zł,zastępuję się kwotą 0,00zł

 

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF