Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.258.2018 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 stycznia 2018r.

UCHWAŁA NR 0007.258.2018

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 29 stycznia 2018r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i  4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Rogów, Laski,  Bądków Drugi i Ewinów - projektowane przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe.

§2

Zakres ustaleń  planu zgodny z  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.).

 

§3

Granice obszaru objętego planem określają mapy stanowiące załączniki graficzne od nr 1 do nr 13 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 0007.194.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalonego uchwałą Nr 0007.39.2011 z dnia 18 marca 2011 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl   

 

 

Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały Nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1,2,13 - (*. ZIP - 6,7MB)