Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.17.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 0007.17.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm./   Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, grunty lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony  przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

2) grunty i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stacje i sieci wodociągowe

3) grunty, budowle i budynki lub ich części służące działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

4) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr) nie stanowiące dróg publicznych o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorcy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 0007.75.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października
2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2019 r.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy