Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.242.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr 0007.242.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 212, 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

 

§ 1.  1.  Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 29.290.929,58zł

    z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie  28.590.929,58zł

2)  dochody majątkowe w kwocie  700.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 260.257,58zł.

             

§ 2.  1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 35.360.665,58zł.

          z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.714.600,25zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.646.065,33zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości  354.069,58zł

3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

§3. Deficyt budżetu w kwocie 6.069.736,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

 

§4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.990.216,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§5.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 920.480,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§6.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800 000,00 zł.

 

§7.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,   zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§8.Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych,  zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§9.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym  800 000,00 zł.

 

§10.Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego  deficytu budżetu do wysokości  800 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i  rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych ,

4. przenoszenia planu wydatków bieżących na  wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące  w ramach działu, 

5. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

6.  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza     2018 rok,

7.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§11.Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości    1.300.000,00zł.

 

§12.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 65 000,00 zł  przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.000,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00zł.

 

§13.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§14. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 343.200,00 zł.

 

§15. Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 666.140,66zł.

 

 §16.Tworzy się rezerwy:

1.  ogólną w wysokości 76.074,00zł

2.  celowe w wysokości 297.114,00zł z tego:

1)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł

2)  na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników  197.114,00 zł

 

§17.Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§18.Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku  zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§19.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§20.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl  

 

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały ne 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - 10,8MB