Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.209.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017 roku

Uchwała Nr 0007.209.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. poz. 446 z późn. Zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.      Przyjmuje się „Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023", zwany dalej Programem Rewitalizacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Program Rewitalizacji opracowany został na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 02.08.2016r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl  

 

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały (15,6MB)