Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.190.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 r.

Uchwała Nr 0007.190.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przykona:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (załącznik Nr 1),

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zasady zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (załącznik Nr 2),

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół pominiętych      w tabeli zawartej  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (załącznik Nr 3),

4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli nauczających przedmiotów o różnym wymiarze godzin (załącznik Nr 4).

§ 2. Ilekroć w załącznikach do uchwały jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.),

2) uchwale - należy przez to rozumieć Uchwałę Nr 0007.190. 2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 r.

3) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole lub zespół szkół prowadzony przez Gminę Przykona,

4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora
lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3,

5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 0007.131.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru godzin od dnia 1 września 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl   

Do pobrania:

1) Załacznik Nr 1,2,3,4 do uchwały