Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.172.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017r.

UCHWAŁA NR 0007.172.2017

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 16 lutego 2017r.

 

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Stwierdza się, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, przyjęte uchwałą Rady Gminy Przykona Nr 0007.22.2015  z dnia 25.03.2015r, zachowuje aktualność w całości.

2. Stwierdza się, że miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, przyjęte:

- Uchwałą nr XXX/175/98  Rady Gminy Przykona z dnia 24.03.1998r. w sprawie uchwalenia zmiany niektórych ustaleń mpzp na obszarze gminy Przykona Aleksandrów, Bądków Drugi, Dąbrowa, Jakubka, Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Zimotki (        Dz.U.Woj..Konińskiego nr 15 z  07.05.1998r. poz.62).

- Uchwałą nr IV/21/98 Rady Gminy Przykona z dn.21.12.1998r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona obejmującego działkę nr 71 w Wichertowie

(Dz.U. Woj.Wlkp. nr 7 z dn.26.02.1999r. poz.114).

- Uchwałą nr XV/95/99 Rady Gminy Przykona z dn. 10.12.1999r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona (    Dz.U. Wojew. Wlkp. nr 94
 z dn.29.12.1999r. poz.1685).

- Uchwałą nr XXI/127/2000 Rady Gminy Przykona z dn.30.06.2000r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona (      Dz.U.Woj.Wlkp. nr 57
z dn.23.08.2000r. poz.699).

- Uchwałą nr XXX/173/01 Rady Gminy Przykona z dn.30.03.2001r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zimotki-Dąbrowa gm.Przykona

(Dz.U. Woj.Wlkp. nr 75 z dn.22.06.2001r. poz.13 40).

- Uchwałą nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z  dnia 16.12.2003r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przykona (Dz. U. Wojew. Wlkp.  Nr 12 z dnia 04.02.2004r. poz.373)

- Uchwałą nr XXXVII/209/01 Rady Gminy Przykona z dn.08.11.2001r. . w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona (Dz.U.Woj.Wlkp. nr 145 z  27.11.2001r. poz.2971).

- Uchwałą nr X/52/07 Rady Gminy Przykona z dn.05.07.2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona (Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 132
z 13.09.2007r. poz. 3001).

- Uchwałą nr XXX/218/09 Rady Gminy Przykona z dn. 09.09.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona ( Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 190 z dnia 10.11.2009r. poz.3259).

- Uchwałą nr XXXIV/254/10 Rady Gminy Przykona z dn. 10.02.2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona ( Dz.U.Woj. Wlkp. Nr 85 z dnia 30.04.2010r. poz.1665).

- Uchwałą nr  XXXVIII/282/10 Rady Gminy Przykona z dn.24.06.2010r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Adamów gmina Przykona (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 204 z dnia 08.10.2010r. poz.3732).

- Uchwałą nr  0007.39..2011  Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona dla działek położonych w m. Dąbrowa, Młyniska i Zimotki (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 135 z dnia 17.05.2011r. poz.2168).

- Uchwałą nr  0007.40.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona dla działek położonych w m.Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 135 z dnia 17.05.2011r. poz.2169).

- Uchwałą nr  0007.51.2011 Rady Gminy Przykona  z dnia 28.04. 2011r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona dla  działki nr 17/2 położonej  w m. Aleksandrów (Dz.U. Woj.Wlkp. nr 166 z dnia 13.06.2011r. poz. 2716).

- Uchwałą nr 0007.153.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16. 10. 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina (Dz.U. Woj.Wlkp. z dnia 29.11.2012r. poz.5701).

- Uchwałą nr 0007.200.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27.03.2013r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w m. Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów  (Dz.U.Woj.Wlkp. z dnia 22.04.2013r. poz.3112).

- Uchwałą nr 0007.138.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16.08.2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka (Dz.U.Woj.Wlkp.  z dnia 29.08.2016r. poz.5148),

- zachowują aktualność w całości.

3.Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Przykona stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

Do pobrania:

1)  Załącznik nr 1 - *.PDF