Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.158.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 0007.158.2016
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 466 ze zm.) oraz  art.263 ust. 2, ust.3, ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1870) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały ustala się:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego,

2) ostateczne terminy dokonania wydatków o których mowa w pkt.1,

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 pkt. 1 , stanowiący  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Kwoty wydatków,o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1 powinny zostać wykonane  w terminach ustalonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, a po upływie   tych terminów niewykorzystane środki zostaną przekazane w terminie 7 dni   na rachunek budżetu  gminy.

2. Wójt Gminy Przykona przedłoży Radzie Gminy informacje o wykorzystaniu kwot  wydatków wymienionych w § 1 , które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku  w terminie do dnia 30 września  2017 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl   

 Do pobrania:

Załączniki nr 1, 2 -  420KB