Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.153. 2016 r. Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 0007.153. 2016 r.

Rady Gminy Przykona

z dnia  20 grudnia  2016 r.

 

 w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2017 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (  Dz. U.  z  2016 r,  poz. 446 ze  zm   ) art. 4 ust. 1 pkt  1 ustawy z  dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  (Dz. U. z  2016,poz.573  ze zm) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
                                                               § 1

1.Wykonywanie gospodarki komunalnej w gminie Przykona w zakresie  zbiorowego odprowadzania ścieków w latach 2017 - 2019 powierza  się podmiotowi zewnętrznemu przedsiębiorstwu wodociągowo-  kanalizacyjnemu.

2.Powierzenie zadania nastąpi w drodze umowy, na zasadach ogólnych z uwzględnieniem  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza  się Wójtowi Gminy Przykona.

        

§3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl