Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.148.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016

Uchwała Nr 0007.148.2016
Rady Gminy Przykona

z dnia 15 listopada 2016 r. 

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Przykona. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl  

 

 Do pobrania :

1) Załacznik nr 1