Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.142.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016 roku

Uchwała Nr 0007.142.2016

Rady Gminy Przykona

z dnia 14 października 2016 roku

 

 

w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

Opiniuje pozytywnie, z uwagą, przedłożony cennik za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z grupy 20 ... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2017 rok w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl    

 

 

Do pobrania:

1) Załącznik do uchwały - PDF