Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.141.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016r.

Uchwała  Nr 0007.141.2016

Rady Gminy Przykona

z dnia 14 października 2016r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski,   gm. Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu  dla posadowienia  przyłącza kablowego niskiego napięcia  na nieruchomości położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona oznaczonej nr działek 390 i 428/1.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl