Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.132.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016r.

Uchwała Nr 0007.132.2016
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 czerwca 2016r.


w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomości położonej w miejscowości Gąsin, gm. Przykona oznaczonej nr działki 47.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl