Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.122.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r.

Uchwała  Nr 0007.122.2016

Rady Gminy Przykona

z dnia 25 kwietnia 2016r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu  dla posadowienia  kabla elektroenergetycznego średniego napięcia 15 kV na nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, ul. Różana, gm. Przykona oznaczonej nr działki 41/28.

 

§ 2

Traci moc § 1 pkt.2 uchwały nr 0007.222.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013r.  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl