Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.113.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała Nr 0007.113.2016
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze  zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.80.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej:  Uchwalą nr 0007.107.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 118/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2016r., wprowadza się zmiany:

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok zwiększa  się o 1.297.665,50zł, dochody w kwocie 25.488.460,00zł  zastępuje się kwotą  26.786.125,50zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.538.460,00zł, zastępuje się kwotą 25.836.125,50zł,

2) dochody majątkowe w kwocie  950.000,00zł. W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

600

60017

0970

1.193,06

 

 

 

751

75101

2010

 

2.856,00

 

zlecone

756

75621

0010

 

7.938,00

 

 

758

75801

2920

 

131.496,00

 

 

801

80103

2030

 

 

2.750,00

 

801

80104

2030

 

6.630,00

 

 

801

80149

2030

5.480,00

 

 

 

852

85213

2010

 

 

501,00

zlecone

852

85216

2030

 

5.572,00

 

 

852

85295

2010

1.109.534,00

 

 

zlecone

852

85295

2030

21.000,00

 

 

 

921

92109

0970

9.217,44

 

 

 

 

Razem:

 

1.146.424,50

154.492,00

3.251,00

 

2. W  § 1 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załacznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zwiększa się o           1.292.071,50zł, wydatki w kwocie 26.495.980,00zł, zastępuje się  kwotą 27.788.051,50zł    z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22.971.339,68zł, zastępuje się kwotą 24.237.411,18zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.524.640,32zł zastępuje się kwotą 3.550.640,32zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

600

60014

6300

 

100.000,00

100.000,00

 

600

60017

4270

 

1.193,06

 

 

700

70005

4300

 

20.000,00

 

 

710

71004

4300

 

35.000,00

 

 

750

75023

4210

 

546,97

 

 

750

75023

4440

 

 

546,97

 

750

75095

4210

 

1.093,93

 

 

750

75095

4440

 

 

1.093,93

 

751

75101

4210

 

2.856,00

 

zlecone

754

75403

2300

5.000,00

 

 

 

754

75405

6170

5.000,00

 

 

 

754

75412

4430

 

 

2.000,00

 

754

75412

6050

51.000,00

 

 

 

754

75414

4210

 

1.000,00

 

 

754

75414

4270

 

 

1.000,00

 

754

75421

4300

 

 

800,00

 

754

75495

4210

3.000,00

 

 

 

754

75495

4300

2.000,00

 

 

 

801

80101

4040

 

 

8.900,00

 

801

80101

4170

 

5.000,00

 

 

801

80101

4210

 

3.000,00

 

 

801

80101

4210

 

131.496,00

131.496,00

 

801

80103

4210

 

2.750,00

2.750,00

 

801

80104

4040

 

 

400,00

 

801

80104

4170

 

3.000,00

 

 

801

80104

4210

 

6.630,00

6.630,00

 

801

80110

4040

 

 

8.700,00

 

801

80110

4170

 

4.000,00

 

 

801

80110

4210

 

3.600,00

 

 

801

80148

4040

 

 

600,00

 

801

80149

4170

 

5.480,00

5.480,00

 

852

85212

4210

 

0,64

 

zlecone

852

85212

4440

 

 

0,64

zlecone

852

85213

4130

 

 

501,00

zlecone

852

85216

3110

 

5.572,00

 

 

852

85295

3110

1.087.778,00

 

 

zlecone

852

85295

3110

 

21.000,00

 

 

852

85295

4010

12.000,00

 

 

zlecone

852

85295

4110

2.067,00

 

 

zlecone

852

85295

4120

294,00

 

 

zlecone

852

85295

4210

5.012,00

 

 

zlecone

852

85295

4300

983,00

 

 

zlecone

852

85295

4700

1.400,00

 

 

zlecone

900

90095

6050

 

45.334,53

35.334,53

 

921

92109

4270

 

9.217,44

 

 

926

92605

2820

 

15.000,00

 

 

 

 

Razem

1.175.534,00

422.770,57

306.233,07

 

4. W  § 2 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dodaje się  § 2a w brzmieniu: Deficyt budżetu w kwocie 1.001.926,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikajacych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.001.926,00zł

6. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.922.406,00zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, załacznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 16 uchwały budżetowej,  fundusz sołecki, załacznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 6 uchwały budżetowej, zestawienie planowanych kwot dotacji stanowiące załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4,5,6  - (*.PDF -  3,1Mb)