Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.101.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 0007.101.2016

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 lutego 2016 roku

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 6, art. 61 ust. 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy w Przykonie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2016 r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie z oddziałem przedszkolnym w szkołę filialną o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - VI z oddziałem przedszkolnym organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Przykonie.

 

§ 2

Przekształcenie, o którym mowa w § 1 uchwały zostanie dokonane na podstawie odrębnej uchwały po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i stanowisk.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl