Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.63.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Uchwała  Nr 0007.63.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 z późn. zm ) i art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.),Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

 

§ 1

 Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona oznaczonej nr geodezyjnym działki 583/7 o pow. 0,1600 ha.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl