Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.59.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015r.

Uchwała  Nr 0007.59.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 27 sierpnia 2015r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia  elektroenergetycznych przyłączy kablowych niskiego napięcia na nieruchomościach położonych w miejscowości Przykona oznaczonych nr działek nr 598, 593, 36/18, 36/32 i w miejscowości Młyniska oznaczonej nr geodezyjnym 37.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl