Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.44.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015 r.

Uchwała Nr 0007.44.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych  szkół i przedszkoli prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Przykona.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) organie prowadzącym szkołę -należy przez to rozumieć inne niż  Gmina Przykona osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące na terenie Gminy Przykona przedszkola, oddziały przedszkolne ,inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły,

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły lub wychowanka przedszkola, oddziału przedszkolnego;

4) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

4) szkole - publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola , oddziały przedszkolne prowadzone przez inne niż Gmina Przykona, osoby prawne i fizyczne,

5) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Przykona,

6) roku rozliczeniowym - należy przez to rozumieć rok budżetowy, w którym została udzielona dotacja.

Rozdział 2.
Podstawa udzielania dotacji

§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Gminy Przykona oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Przykona.

2. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczenia dotacji, organ dotujący dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa bądź zmniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego.

3. Publiczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez Gminę Przykona, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Przykona.

4. Publiczny oddział przedszkolny otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych publicznych danego rodzaju prowadzonych przez Gminę Przykona, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Przykona.

5. Publiczna szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Przykona w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Przykona, nie niższą niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Przykona.

6. Publiczne przedszkola, oodziały przedszkolne, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Przykona.

7. Wójt Gminy Przykona informuje organ prowadzący szkołę o wysokości rocznej i miesięcznej stawce dotacji na jednego ucznia.

Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 organ prowadzący składa w siedzibie organu dotującego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

3. Organ, o którym mowa w ust.1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

4. W pierwszym roku prowadzenia szkoły wniosek o udzielenie dotacji winien być złożony w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4. 1.  Organ prowadzący szkołę składa w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów  według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Dotacja przekazywana jest zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, czyli w 12 częściach, w terminie do 25 każdego miesiąca z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia na wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Dotacje za miesiące lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów na dzień 1- go czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów.

4. Prowadzący przedszkole,oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę zobowiązany jest przedłożyć sprawozdania miesieczne w terminie do 10 dnia, po zakończeniu miesiąca. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do umowy.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji organ prowadzacy szkołę dokonuje:

1) za rok rozliczeniowy w terminie do 15 stycznia roku następnego,

2) do dnia zaprzestania działalności w terminie do dziesiątego dnia po zaprzestaniu działalności.    Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do umowy.

6. Dotacja w części niewykorzystana do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

7. Na dokumentach źródłowych, stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Gminy Przykona, należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Przykona, w .... roku, w kwocie ..... zł, dotyczący ..... (nazwa dotowanej szkoły lub placówki)" oraz pieczęć i podpis osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę.

8. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Przykona szkół przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej szkoły.

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli

§ 5. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d  ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.

§ 6. 1.Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione na podstawie imiennego upoważnienia  Wójta Gminy Przykona.

2. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły, organ dotujący powiadamia organ prowadzący szkołę na piśmie lub telefonicznie - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Kontrolujący mają prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania

2) żądania sporządzania niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach,

3) występowania o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień w terminie przez niego wyznaczonym w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

4. Kserokopie służące jako załącznik do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach wykonywania jej zadań, albo - w miarę potrzeby - w siedzibie organu prowadzącego daną szkołę.

§ 6. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.

3. Kontrolowany podmiot jest obowiązany powiadomić Wójta Gminy Przykona o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie  po 14 dniach od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

 

Do pobrania:

1) Załaczniki nr 1,2,3,4 - *.ZIP