Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.13.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 0007.13.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 23 stycznia 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.

 

 

Na podstawie art. 20 c ust. 4 - 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) a także art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego, rodzica samotnie wychowującego kandydata - 10 pkt,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole - 8 pkt,

3) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność na terenie Gminy Przykona - 6 pkt,

4) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym - 4 pkt,

5) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami) - 2 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

1) zatrudnienie rodziców - zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,

2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły,

3) decyzja o ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie wydane przez uprawniony organ.

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy