Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU

UCHWAŁA NR  0007.290.2014

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 25 czerwca  2014 ROKU

 

W sprawie ; zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036

 

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale nr 0007.245.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036 zmienionej Uchwałą nr 0007.251.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku , zmienionej Uchwałą nr 0007.270.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku,
zmienionej Uchwałą nr 0007.276.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku,
zmienionej Uchwałą nr 0007.287.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku.

wprowadza się zmiany :

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2036

obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2014:

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28.640.558,96 zł , zastępuje się kwotą 28.654.811,96 zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące 27.764.053,79 zł , zastępuje się kwotą 27.778.306,79 zł

3) w  kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.999.657,51zł , zastępuje się kwotą 2.012.910,51 zł

4) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 30.457.259,67 zł , zastępuje się kwotą 30.765.697,67 zł

5) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 23.410.985,16 zł , zastępuje się kwotą 23.629.423,16 zł,

6) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 7.046.274,51 zł zastępuje się kwotą  7.136.274,51 zł

7) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę - 1.816.700,71zł, zastepuje sie kwotą - 2.110.885,71 zł

8) w  kolumnie 4 przychody budżetu  kwotę 2.737.180,71 zł, zastępuje się kwotą 3.031.365,71 zł

9) w  kolumnie 4.2 wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy kwotę 2.737.180,71 zł, zastępuje się kwotą 3.031.365,71 zł

10) w  kolumnie 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę 1.816.700,71 zł , zastępuje sie kwotą 2.110.885,71 zł

11) w  kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 4.353.068,63 zł , zastępuje się kwotą 4.148.883,63 zł,

12) w  kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki  kwotę 7.090.249,34 zł zastępuje się kwotą 7.180.249,34 zł

13) w  kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.207.503,98 zł ,  zastępuje się kwotą 10.219.528,98 zł,

14) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 2.636.840,32 zł, zastepuje się kwotą 2.637.840,32 zł

15) w  kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 5.932.969,51 zł zastępuje się kwotą 6.022.969,51  zł

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2036,  określone jest odpowiednio w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Rosiak

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1 -*.PDF