Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 0007.277.2014
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 16 kwietnia 2014 r.


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Przykona wprowadza się zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej uchwale.


§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) przedsiębiorcy- rozumie się przez to podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
2) przedsiębiorcy podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy- rozumie się przez to przedsiębiorcę który:
- nigdy wcześniej nie figurował w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy organ ewidencyjny oraz nie jest następcą prawnym poprzedniego podmiotu gospodarczego lub,
- figuruje w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy organ ewidencyjny lecz miejsce wykonywania działalności gospodarczej nie obejmowało terenu Gminy Przykona,
3) nowowybudowane, nowonabyte oraz nowozaadaptowane budynki i budowle- rozumie się przez to budynki, budowle wybudowane lub oddane do użytkowania, nabyte oraz zaadaptowane po 1 stycznia 2014r.,
4) tereny aktywizacji gospodarczej (TAG) – określenie z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona oznaczające tereny przeznaczone pod zabudowę związaną z działalnością gospodarczą nieuciążliwą.


§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenach specjalnej strefy ekonomicznej lub terenach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod aktywizację gospodarczą (TAG), pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu.
2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 przysługuje na okres 3 lat poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą, a w przypadku nowowybudowanego budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zgodnie z art.6 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 4. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowowybudowane, nowonabyte oraz nowozaadaptowane budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Przykona pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu.
2. Zwolnienie wymienione w ust.1 przysługuje na okres 2 lat począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nowonabyte lub nowozaadaptowane budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zostały związane z prowadzeniem działalność gospodarczą, a w przypadku nowowybudowanego budynku lub jego części, albo budowli lub jej części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zgodnie z art.6 ust 2 ustawy z dna 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 5. 1. Kwota zwolnień wymienionych w § 3 i 4 nie może przekroczyć wymiaru pełnego należnego Gminie podatku od nieruchomości.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wymienione w § 3 i 4 nie dotyczy gruntów, budynków lub ich części i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli były przedmiotem zwolnień w ramach pomocy de minimis na podstawie Uchwał Rady Gminy Przykona.
3. Zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może uzyskać przedsiębiorca, który posiada zaległe zobowiązania finansowe wobec Gminy Przykona.
4. Warunkiem skorzystania ze zwolnień przysługujących na podstawie § 3 i 4 niniejszej uchwały jest złożenie przez przedsiębiorcę w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia uprawnień do skorzystania ze zwolnienia następujących dokumentów:
1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3) w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
4) oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat po zakończeniu zwolnienia,
5) innych niezbędnych do określenia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 6. 1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji ( UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 352 z 24.12.2013).
2. Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego towarów kwoty 100 000 euro.

§ 7. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 3 i 4 zobowiązany jest do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego informacji dotyczących:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego, w ciągu 14 dni o utracie warunków do zwolnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały. Przedsiębiorca ten traci prawo do zwolnienia od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
3. Przedsiębiorca, który nie wykona określonego w § 3 ust.1 i § 4 ust.1 obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku za okres korzystania ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek dla zaległości podatkowych.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r. z możliwością jej stosowania w 6 miesiecznym okresie przejściowym od daty jej wygaśnięcia.
2. Do spraw wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przewodniczący Rady Gminy
 
Czesław Witczak

 

Do pobrania:

Uchwała Nr 10/537/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 roku stwierdzająca nieważność poztanowień § 5 ust. 4 pkt 5 Uchwały  NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.