Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 0007.254.2014
Rady Gminy Przykona

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona   "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz  art.17 ust 2 pkt 4  i  art.110 ust 10 ustawy z dnia  12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U z 2013r., poz. 182 ze zm.)

Rada Gminy Przykona uchwala , co następuje:

 

 § 1

Ustanawia się program osłonowy  w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona " Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.

 

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Witczak

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1