Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku

Uchwała Nr 0007. 284 2014
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 maja 2014 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona
za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz.594 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1
Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2013 rok.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
 
Czesław Witczak