rok 2014

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
w sprawie opłaty targowej
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 ro
w sprawie powołania skarbnika gminy.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie odwołania skarbnika gminy
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok