Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.242.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 0007.242.2013
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1
W jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 2

Wychowanie przedszkolne w prowadzonych przez Gminę Przykona jednostkach oświatowych ponad 5 godzin dziennie jest całkowicie zwolnione z opłat, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 0007.55.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół  Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.


Przewodniczący Rady Gminy
 
Czesław Witczak