Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.233.2013 r. Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 r.

Uchwała Nr 0007.233.2013 r.
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zgody na przejęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy gm. PrzykonaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. Zm)  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na przejęcie przez Gminę Przykona darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona, oznaczonej nr 435/4 o pow. 0,16ha, la której Sad Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00029091/2.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czesław Witczak
Przewodniczący Rady Gminy