Jesteś tutaj:   

Uchwała nr 0007.210.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 roku

Uchwała  nr 0007.210.2013
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca 2013 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy  na 2013 rok

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013  poz.594 ) oraz art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1.
 W Uchwale nr 0007.170.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie
 uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej:
Uchwałą nr 0007.183.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku,
Zarządzeniem nr 171/ 2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2013 roku,
Uchwałą nr 0007.190.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013 roku,
Uchwałą nr 0007.196.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 187/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 191 /2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
Uchwała nr 0007.204.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 10 maja 2013 roku,
Zarządzenie  Nr 195/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 maja 2013 roku,
Zarządzenie Nr 199/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 czerwca 2013 roku
 wprowadza się zmiany:

 

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok
  zmniejsza się o 192.004,45zł, dochody w kwocie 28.752.275,44 zł, zastępuje się
  kwotą  28.560.270,99 zł
  z tego:
  1) dochody bieżące w kwocie 27.860.538,92 zł, zastępuje się kwotą  27.668.534,47 zł,
  2) dochody majątkowe  w kwocie 891.736,52 zł.

 

   Zwiększa  się:

   - w dziale 801 rozdział 80101§ 2009             694,55 zł
   - w dziale 852 rozdział 85213§ 2010          1.000,00 zł
   - w dziale 852 rozdział 85216§ 2030        11.391,00 zł

                                                           --------------------
   Razem:                                                       13.085,55 zł

 

 

Zmniejsza się:
  - w dziale 758 rozdział 75801§ 2920          204.090,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85212§ 2010               1.000,00 zł
                                                                    --------------------
Razem:                                                          205.090,00 zł

 2. W § 1 ust.2 pkt.1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 3 do uchwały  otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust.2 pkt.2 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp
kwotę 788.561,74 zł, zastępuje się kwotą  789.256,29 zł.

 4. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok   zwiększa się o 604.019,55 zł, wydatki w kwocie 29.864.042,71 zł, zastępuje się kwotą  30.468.062,26 zł
  z tego:
  1) wydatki bieżące w kwocie 24.982.154,21 zł, zastępuje się kwotą 25.672.173,76 zł
  2) wydatki majątkowe w kwocie 4.881.888,50 zł., zastępuje się kwotą 4.795.888,50 zł.

Zwiększa się:


- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050             48.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4300             20.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60017 § 4270             80.000,00 zł     
- w dziale 600 rozdział 60017 § 4300             20.000,00 zł     
- w dziale 600 rozdział 60017 § 6050             15.000,00 zł     
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4270           160.000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4430               2.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4119                    96,69 zł     
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4129                    13,87 zł     
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4177                  840,43 zł     
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4179                  656,32 zł     
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4249                    76,44 zł     
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210           204.090,00 zł

- w dziale 852 rozdział 85213 § 4130               1.000,00 zł (zlecone)  
- w dziale 852 rozdział 85216 § 3110             11.391,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90001§ 4300          186.000,00 zł     
- w dziale 900 rozdział 90002 § 4300             55.920,00 zł     
- w dziale 900 rozdział 90019 § 2960           104.014,00 zł      
- w dziale 921 rozdział 92109 § 6050             51.000,00 zł     
- w dziale 921 rozdział 92116 § 2480             60.000,00 zł     
                                                                    -------------------
Razem:                                                          1.020.098,75 zł  

 

Dodaje  się:

 - w dziale 700 rozdział 70005 § 6060           15.000,00 zł  
 - w dziale 801 rozdział 80101 § 6050             3.500,00 zł
 - w dziale 801 rozdział 80104 § 6050             3.500,00 zł 
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 6050           10.000,00 zł    
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 4390           30.000,00 zł
                                                                      -------------------
Razem:                                                           62.000,00 zł  


                                        

Zmniejsza się :

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050              15.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270              20.000,00 zł  
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050              90.000,00 zł  
- w dziale 600 rozdział 60017 § 4270              20.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4117                   736,11 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4119                   130,07 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4127                   104,31 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4129                     18,71 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210            204.090,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 3110                   970,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4300                     30,00 zł (zlecone)

- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050              27.000,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92116 § 6220            100.000,00 zł
                                                                 -----------------------
Razem:                                                           478.079.20 zł


5. W § 2 ust.2  pkt.1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

6.W § 2 ust.2  pkt.2 wydatki majątkowe, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust.2  pkt.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 794.914,83 zł, zastępuje się kwotą  795.609,38 zł.

8. § 2 a otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 1.907.791,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych  papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 951.154,66 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 956.636,61 zł.

9. § 4 a otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  3.528.271,27 zł.
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W § 6 uchwały budżetowej zestawienie planowanych dotacji stanowiące załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, jednostek o których mowa  w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych w § 7 pkt.1, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, który otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

12.W § 12 dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą .
Wydatki
Zwiększa się :
- w dziale 900 rozdział 90019 § 2960  o 104.014,00 zł
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 6
do niniejszej uchwały.

13. § 12 a otrzymuje brzmienie:
 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 200.000,00 zł, wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 255.920,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czesław Witczak
Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF