Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.207.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr 0007.207.2013

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 10 maja 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko  na lata 2010-2017 zatwierdzonym  uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r., zmieniony uchwałą Nr 0007.43.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku

              

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b i c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. ze  zm. W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220 ze zm.)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza  się zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010 - 2017", które zostały przyjęte Uchwałą Nr 1.2013 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Smulsko  w dniu 29  kwietnia 2013 r. polegające na dodaniu zadania inwestycyjnego „Miejsce rekreacji i wypoczynku w centrum miejscowości Smulsko"  z  opisem.

2. Jednolity tekst Planu Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Czesław Witczak
Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik