Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.202.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 0007.202.2013

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 27 marca 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przykona do inicjatywy międzygminnej - Porozumienie Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala , co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Przykona do inicjatywy międzygminnej - Porozumienie Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do zawarcia stosownych umów czy porozumień wynikających z inicjatywy Porozumienie Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Witczak