Jesteś tutaj:   

Uchwała nr 0007.196.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 roku

Uchwała nr 0007.196.2013
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 marca 2013 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy  na 2013 rok

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1.


W Uchwale Nr 0007.170.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej:
Uchwałą nr 0007.183.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku,
Zarządzeniem nr 171/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2013 roku
Uchwałą nr 0007.190.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013 roku,
wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1uchwały budżetowej  łączną kwotę  dochodów budżetu na 2013 rok zwiększa  się  o 125.000,00 zł, dochody w kwocie 28.445.663,74 zł, zastępuje się  kwotą 28.570.663,74 zł.
z tego :
1) dochody bieżące w kwocie 27.678.927,22 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 766.736,52 zł, zastępuje się kwotą 891.736,52 zł.


Dodaje się :
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6300  125.000,00 zł
      

2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok zwiększa  się   o 755.000,00 zł, wydatki w wysokości 28.927.431,01 zł, zastępuje się kwotą  29.682.431,01  zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 24.800.542,51 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie  4.126.888,50 zł, zastępuje się kwotą 4.881.888,50 zł.

Dodaje  się:


- w dziale 630 rozdział 63003 § 6050               20.000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 6050             100.000,00 zł
-  w dziale 801 rozdział 80101 § 4610                 1.000,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92116 § 6220             100.000,00 zł

- w dziale 926 rozdział 92605 § 4210                 5.000,00 zł
                                                                         -------------------
     Razem:                                                        226.000,00 zł     

Zwiększa się:


- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050           250.000,00 zł

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050           225.000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4530               5.300,00 zł                
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4210                  194,00 zł (zlecone)
- w dziale 750 rozdział 75022 § 4300                  500,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210               9.270,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4210               2.338,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4300               1.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4177               1.700,04 zł

- w dziale 801 rozdział 80103 § 4179                  269,88 zł

- w dziale 852 rozdział 85212 § 4210                  178,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85213 § 4130               2.692,00 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4010                  299,00 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4017                  283,44 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4019                    15,01 zł

- w dziale 921 rozdział 92109 § 6050             60.000,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92116 § 2480           323.880,00 zł 
                                                                  ---------------------
Razem:                                                         882.919,37 zł

 

Zmniejsza się :

- w dziale 700 rozdział 70005 § 4300              5.300,00 zł  
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4440                 194,00 zł (zlecone)

- w dziale 750 rozdział 75022 § 4210                  500,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4300               2.000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4440               9.270,00 zł

- w dziale 750 rozdział 75095 § 4440               2.338,00 zł

- w dziale 801 rozdział 80103 § 4117               1.488,00 zł

- w dziale 801 rozdział 80103 § 4119                  236,16 zł

- w dziale 801 rozdział 80103 § 4127                  212,04 zł

- w dziale 801 rozdział 80103 § 4129                    33,72 zł

- w dziale 852 rozdział 85212 § 4440                  178,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4440                  418,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4440               2.274,00 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4440                  299,00 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4447                  283,44 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4449                    15,01 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 2480            323.880,00zł

- w dziale 926 rozdział 92695 § 4300               4.000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92695 § 4430               1.000,00 zł                                                
                                                                       ------------------
Razem:                                                         353.919,37 zł

 3. W § 2 ust.2  pkt.1wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

4.W § 2 ust.2  pkt.2 wydatki majątkowe, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5.  § 2 a  otrzymuje brzmienie :
Deficyt budżetu w kwocie  1.111.767,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 951.154,66 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 160.612,61 zł.

6.  § 4 a otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.732.247,27 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do
niniejszej uchwały.

7. W § 6 uchwały budżetowej zestawienie planowanych kwot dotacji, stanowiące  załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.  § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Witczak

 

Do pobrania: 

1) Załączniki nr 1,2,3, - (*.PDF)