Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.186.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 0007.186.2013
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 stycznia 2013 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2013 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem i Przemocą w Koninie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1

Rady Gminy Przykona udziela w roku budżetowym 2012 pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem i Przemocą w Koninie.

§ 2

Jednostką realizującą zadanie będzie Gmina Miejska Konin a Gmina Przykona przekaże na realizację wyżej wymienionego zadania kwotę 370,00 zł

§ 3

Środki finansowe na realizację zadania ustalone zostały w uchwale budżetowej

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do zawarcia z Prezydentem Miasta Konina umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej określonej w § 2.

§ 5

Zobowiązanie wynikające z zawartej umowy zostanie pokryte z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Czesław Witczak
Przewodniczący Rady Gminy