Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA nr 0007.138. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA nr 0007.138. 2012

Rady Gminy  Przykona

z dnia 25 czerwca 2012 roku

 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2011 rok.                               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.