Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.121.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.

Uchwała Nr 0007.121.2012
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 marca 2012 r.


w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 6, art. 61 ust. 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Przykonie uchwala, co następuje: 


§ 1

1. Przekształca się z dniem 1 września 2012 r. Szkołę Podstawową w Sarbicach w szkołę filialną o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - VI organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Przykonie.

2. Przekształca się z dniem 1 września 2012 r. Szkołę Podstawową w Boleszczynie w szkołę filialną o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - VI organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Przykonie.

§ 2

Mienie dotychczasowych szkół, o których mowa w § 1 staje się mieniem Zespołu Szkół w Przykonie, a pracownicy tych szkół stają się pracownikami Zespołu Szkół w Przykonie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona  


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.