Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.111.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr 0007.111.2012

Rady Gminy Przykona

z dnia 24 stycznia 2012 rokuw sprawie przystąpienia Gminy Przykona jako wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w KoninieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236)

Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:


§ 1
Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Przykona jako wspólnika do spółki prawa handlowego pn. : Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie, zwanej dalej „Spółką”.

§ 2
Wyraża się zgodę na wniesienie do Spółki, o której mowa w § 1 udziałów na zasadach określonych w umowie Spółki, w postaci wkładu pieniężnego w wysokości 5.000,00zł, stanowiącego 5 udziałów po 1.000,00 zł każdy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona, który w imieniu Gminy złoży wszelkie niezbędne oświadczenia woli zmierzające do przystąpienia Gminy Przykona do Spółki.  

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.