Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011 roku

 

Uchwała  Nr V/30/2011
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 lutego  2011 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:


§ 1.
W Uchwale Nr IV/15/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok , zmienionej

Zarządzeniem nr 7/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 lutego 2011 roku, wprowadza się zmiany:
1. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
    
     Zmniejsza się:
     -  w dziale 600 rozdział 60016 § 4277       1.550.800 zł
     -  w dziale 600 rozdział 60016 § 4279          600.000 zł
                                                                      ------------------
     Razem :                                                      2.150.8 00 zł   

     Zwiększa się:
     - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270       2.150.800 zł

2. W § 2 ust.2 pkt.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją  zadań  jst  w wysokości 3.149.784,00 zł, zastępuje się kwotą  998.984,00 zł.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.