Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR V/29/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2011 r.

 

UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Przykona.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania: Załącznik do uchwały.