Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011 roku

 

Uchwała Nr V/27/2011
Rady  Gminy  Przykona
z dnia 14 lutego 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /  Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn zm / art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123,  poz. 858  z późn. zm./oraz Rozporządzenia  Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, / Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 / Rada Gminy Przykona uchwala  co następuje :

§ 1

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

 

1.stawkę za pobór 1 m3 wody dla wszystkich odbiorców  w wysokości :

   2,48 zł/m3  + 0,20 zł (8 % VAT) = 2,68 zł/m3 brutto

2.zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz  za 1 miesiąc w wysokości :

    3,00 zł  + 0,24 zł (8 % VAT )  = 3,24  zł/m-c brutto

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie ogłasza zatwierdzone taryfy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach w terminie  do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia .