Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr IV/15/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

UCHWAŁA Nr IV/15/2011
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie: uchwały budżetowej  na 2011 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 217 ust.2  pkt.6, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 27 118 825,00 zł

      z tego:

1) dochody bieżące w kwocie         25 422 734,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie     1 696 091,00
         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

       2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych     

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zdań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości  2 601 871,00 zł.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 28 893 694,00 zł.

          z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie          25 118 869,00  zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie       3 774 825,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

     2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) Wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jest w wysokości 3 149 784,00 zł.
§2 a. Deficyt budżetu w kwocie 1 774 869,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
         1) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
             budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych ,
             kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   1 774 869,00 zł

§3.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
 3.294.069,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  1 519 200,00zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

 

 

§5.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych     
      papierów wartościowych w kwocie  2 319 200,00zł

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu 800 000,00 zł.

§6.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
       zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7.Określa się:

1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
             w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych  zgodnie
             z załącznikiem Nr 7.

§8.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych

      przez Wójta w roku budżetowym  800 000,00 zł.
§9.Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego

  deficytu budżetu do wysokości  800 000 zł
               -
o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r
                  do wysokości 1 519 200,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie

wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych

(między zadaniami w ramach działu)

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych

bankach.

§10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
        w wysokości 300 000,00 zł.

§11.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

       w kwocie 45 000,00 zł  przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w

w wysokości  40 000,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

§12.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy     
       Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony   
       środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§13.Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości   32 876,00 zł

2) celowe w wysokości   71 824,00 zł

          z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości  71 824,00 zł.

§14.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§15.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Do pobrania:

1) Złączniki do uchwały