Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.88.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 0007.88.2011
Rady Gminy Przykona
z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857 ze zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 ze zm ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: 

§ 1. 

Określa się warunki i tryb postępowania w zakresie wspierania finansowego, zwanego dalej „dotacją celową" klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia i rozwoju sportu poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

§ 2. 

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1. Zwiększenie dostępności mieszkańców do działalności sportowej, 

2. Zaktywizowanie społeczeństwa do uprawiania sportu na terenie gminy, 

3. Promocje sportu i zdrowego stylu życia, 

4. Zaspakajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców, 

5. Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Przykona poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach 

§ 3. 

Klub sportowy może otrzymać dotacje wyłącznie w przypadku realizacji celu publicznego określonego w § 2. 

§ 4. 

Wysokość dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej. 

§ 5

1. Dotacje celowe mogą otrzymać kluby sportowe działające na terenie Gminy Przykona, biorące udział we współzawodnictwie portowym, organizowanym lub prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z jego upoważnienia, zmierzające do uzyskania właściwych rezultatów dla danej dyscypliny sportu, szkolące zawodników w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, pływanie, karate i inne dyscypliny sportowe, w tym także te, w których kluby zdobywają punkty w dyscyplinach olimpijskich. 

2. Dotacje celowe mogą także otrzymać kluby, które organizują imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, jeżeli ta impreza przyczynia się do istotnej popularyzacji dyscypliny sportowej. 

§ 6. 

1. Dotacja na realizacje zadania w zakresie rozwoju sportu może być przyznana na wniosek klubu sportowego. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Przykona do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zaś na rok 2012 do 31 marca 2012 roku. 

2. Wnioski, o których mowa w ustępie 1, rozpatruje Wójt Gminy Przykona. 

3. Wnioski winny być składane według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 7

1. Dotacji udziela Wójt Gminy Przykona. 

2. Otrzymanie dotacji następuje po podpisaniu umowy. 

§ 8. 

1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają w terminie 15 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

2. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem zwrot dotacji następuje w całości. Natomiast wykorzystanie tylko części przekazanej kwoty dotacji, skutkuje tym, iż zwrotowi podlega jedynie niewykorzystana część. 

3. Zwrot dotacji w sytuacjach, o których mowa w ust.2 następuje zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

§ 9. 

Zrealizowane przez kluby zadania podlegają kontroli zgodnie z poniższymi kryteriami określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby: 

1) Zlecający zadanie na bieżąco dokonuje kontroli merytorycznej wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu gminy, w tym prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej wymaganej obowiązującymi przepisami prawa. 

2) Zlecający zadanie kontroluje i ocenia realizację zadania, a w szczególności: 

a) Sprawdza stopień zaawansowania realizacji zadania, 

b) sprawdza rzetelność wykonywania zadania, 

c) zgodność z założonym celem wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania. 

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Do pobrania:

1) Załączniki 1,2 - (*.Zip - 20KB)