Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.71.2011 r. Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 r.

 

U C H W A Ł A  Nr 0007.71.2011 r.
Rady Gminy Przykona
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm./, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu 70844/83455 udziałów w nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 477/9 o ogólnej pow. 0,38 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona, będącej  w użytkowaniu wieczystym nabywcy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.