Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.41.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 marca 2011 roku

 

UCHWAŁA Nr 0007.41.2011
RADY GMINY PRZYKONA
 z dnia 18 marca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b i c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. ze zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220 ze zm.)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza  się „Plan Odnowy Miejscowości Gąsin" na lata 2011 - 2018, który został przyjęty Uchwałą Nr 1/2011 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Gąsin w dniu 21 lutego 2011r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania : Załącznik