Jesteś tutaj:   

U C H W A Ł A Nr 0007.85.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 roku

U C H W A Ł A  Nr 0007.85.2011
Rady Gminy Przykona
z dnia 9 listopada 2011 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Psary, gm. Przykona oznaczoną nr geodezyjnym 405/15 o pow. 0,3805 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.