Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku

 Uchwała  Nr XXXIII/248/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1591, ze zm. )  oraz art.216  ust.2 pkt.5, art.220  ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157  poz. 1240 ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

 

§ 1

Rada Gminy Przykona udziela w roku budżetowym 2010 pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem  Izby Wytrzeźwień .

 

§ 2
 

Jednostką realizującą zadanie będzie Gmina Miejska Konin a Gmina Przykona  przekaże na realizację wyżej wymienionego zadania kwotę  1.000 zł .

 

§ 3

 

Środki finansowe na realizację zadania ustalone zostały w uchwale budżetowej .

 

§ 4

 

Upoważnia się Wójta  Gminy Przykona do zawarcia z  Prezydentem Miasta Konina umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej określonej w § 2.

 

§ 5

 

Zobowiązanie wynikające z zawartej  umowy zostanie pokryte z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych .

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

                                                                                                  

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/248/09
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

 

 

Przyznanie pomocy finansowej przez Gminę Przykona  na rzecz Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień jest celowe .

Jednostka ta finansowana była wyłącznie z budżetu Miasta Konina, choć korzystali z jej usług mieszkańcy całego regionu konińskiego.
Kłopoty finansowe nie ominęły  również tej placówki a  jej  podstawowym problemem jest niewypłacalność większości osób dowiezionych do Izby. 
Biorąc powyższe pod uwagę  Prezydent Miasta Konina corocznie proponuje zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z  przeznaczeniem na utrzymanie  Izby Wytrzeźwień.