Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia2009 roku

Uchwała  Nr XXXIII/247/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 grudnia2009 roku

w sprawie budżetu na 2010 rok

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d, i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz.1591 ze zm.) art.211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art.166, 184 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1241), art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r Nr 129 poz.902 ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.
1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 20.870.495 zł
   z tego:
   - dochody bieżące w kwocie             20.370.495 zł
   - dochody majątkowe w kwocie             500.000 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2 Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
   1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami w wysokości 1.457.600 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 3

§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości  26.844.495 zł,
    z tego:
    -  wydatki bieżące w wysokości         18.221.820,05 zł
    - wydatki majątkowe w wysokości      8.622.674,95 zł
     zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
    1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami w wysokości 1.457.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
    2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5  ust.1 pkt.2 i 3, , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 482.238.95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
     3) wydatki na obsługę długu 391.557,05 zł
     4) zestawienie wydatków  majątkowych w kwocie 8.622.674,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
  3. Określa się na lata 2010 - 2011 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne,  zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.974.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu  kredytów.


§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 6.674.000 zł
       
z tytułu :
       1) zaciągniętych kredytów  6.674.000 zł 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów  budżetu    700.000 zł
       
z tytułu:
       1) spłaty  pożyczek  700.000 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
       1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych    941.000 zł
       2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 153.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów własnych  jednostek budżetowych i wydatków nimi
       finansowanych : 
       1) dochody             266.580 zł            
       2)  wydatki              266.580 zł
       zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8.Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
        Środowiska i Gospodarki Wodnej :
       1) przychody w wysokości    2.600.000 zł
       2)  wydatki w wysokości        2.600.000 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  7.474.000 zł,  w tym na:
        1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  w kwocie  800.000 zł,
        2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.974.000 zł,
        3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie  700.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
          1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa
              w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
          1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu  roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł
          2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,  wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
          3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
              - dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych,
          4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania  jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
          5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu
              w zakresie:
          1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym,  natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2009 roku i latach poprzednich są przyjmowane  na dochody budżetu.
          2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom gminnych jednostek budżetowych na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków jednorazowo do wysokości 2.000 zł, a ich rozliczenie  musi nastąpić w terminie 14 dni nie później niż do 28 grudnia 2010 roku.
          3. Pracownikom gminnych jednostek budżetowych, którzy w związku  z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000 zł.
              Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 28 grudnia 2010 roku.

    § 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w kwocie 45.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł

     §14.Tworzy się rezerwy:
             1) ogólną w wysokości  130.000 zł
             2) celowe w wysokości    45.074 zł , z tego:
              a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie 45.074 zł.

§ 15.Ustala się sumę  300.000 zł, do wysokości  której Wójt może
        samodzielnie  zaciągać  zobowiązania. 

§ 16.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 17.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/247/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

     Przedłożony przez Wójta Gminy Przykona projekt budżetu na 2010 rok Rada Gminy przyjęła w dniu 30 grudnia 2009 roku. W stosunku do projektu budżetu wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej:

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
     a) zmniejsza się:
     - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050       476.000 zł
     - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270           8.000 zł
     - w dziale 700 rozdział 70005 § 4300         10.000 zł
     - w dziale 750 rozdział 75023 § 4210                49 zł
     - w dziale 756 rozdział 75647 § 4210              800 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 4260           8.960 zł
     - w dziale 801 rozdział 80110 § 4260              200 zł
     - w dziale 852 rozdział 85219 § 4300           3.000 zł
                                                                     ----------------
     Razem                                                       507.009 zł

   b)dodaje się :
   - w dziale 010 rozdział 01010 § 6058       238.000 zł
   - w dziale 010 rozdział 01010 § 6059       238.000 zł
   - w dziale 600 rozdział 60095 § 6060           8.000 zł
   - w dziale 700 rozdział 70005 § 4390         10.000 zł
   - w dziale 750 rozdział 75023 § 4480                49 zł
   - w dziale 756 rozdział 75647 § 4610              800 zł
   - w dziale 801 rozdział 80103 § 4260           4.000 zł
   - w dziale 852 rozdział 85219 § 4260           3.000 zł
   - w dziale 854 rozdział 85401 § 4260           5.160 zł
                                                                 ------------------
   Razem:                                                      507.009 zł

2. W § 2 ust.2 pkt.2 kwotę 6.238,95 zł zastępuje się kwotą 482.238,95 zł.  W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej  wprowadza się  zmiany  poprzez dodanie zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przykona, Bądków Pierwszy, Bądków Drugi, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszówka i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona".
     Zmianę wprowadza się  w związku z podpisaniem umowy dofinansowania tych  zadań ze środków PROW.
3. W § 2 ust.2 pkt.4 zestawienie wydatków majątkowych w kwocie  8 .614.674,95 zł, zastępuje się kwota 8.622.674,95 zł .
     W załączniku Nr 6 do  uchwały budżetowej  dodaje się  zadanie pn. „Zakup wiaty przystankowej"8.000 zł.
4. W załączniku nr 7 do  uchwały budżetowej zmniejsza się środki do pozyskania z WRPO na zadanie „Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do Internetu w kwocie 1.000.000 zł.
    Zadania ujęte w tym załączniku na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne, w przypadku ich nie otrzymania będą realizowane do wysokości planowanych środków własnych ujętych w uchwale.

5. § 4  uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
     Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 6.674.000 zł z tytułu:
     1) zaciągniętych kredytów  6.674.000 zł.
6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
    Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 700.000 zł z tytułu:
     1) spłaty pożyczek  700.000 zł.
7. W § 6  uchwały budżetowej, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, wprowadza się  zmiany:
    1) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 941.000 zł,
        z tego:
        podmiotowe w kwocie 490.000 zł,
        celowe w kwocie          451.000 zł,
     2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  w kwocie
        153.500 zł,
         z tego:
         celowe 153.500 zł   
         Załącznik nr 8 do  uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z wprowadzonymi
         zmianami.
    8. § 7 otrzymuje brzmienie :
        Określa się plan dochodów własnych  jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  :

        1) dochody     266.580 zł
        2) wydatki      266.580 zł
        Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z wprowadzonymi zmianami.

   9. W § 10 skreśla się pkt.1, a pkt.2 otrzymuje nr 1.
 10. W § 11 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
        2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji  budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także  ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, za wyjątkiem kreowania   nowych zadań, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

 

Do pobrania:

1. Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - format pliku "PDF"