Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/246/09
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego

 

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art.191 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały ustala się:

    1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego ogółem  478.394 zł,
    2) ostateczne terminy dokonania wydatków o których mowa w pkt.1,

 2. Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust.1 pkt 1 , stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały  .

§ 2.

 1. Kwoty wydatków o których mowa w  § 1 ust.1 pkt 1 powinny zostać wykonane  w terminach ustalonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały , a po upływie  tych terminów niewykorzystane środki zostaną przekazane na rachunek budżetu  gminy .

2. Wójt Gminy Przykona przedłoży Radzie Gminy informacje o wykorzystaniu kwot  wydatków wymienionych w  § 1 , które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2009 roku w terminie do dnia 30 września  2010 roku .

 

§ 3.

 

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/246/09

Rady Gminy Przykona

z dnia 30  grudnia 2009roku

 

          Ustawa o finansach publicznych w art. 191 umożliwia Radzie Gminy ustalenie wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy 2009 roku , a nie zrealizowane ustala się w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego , jednocześnie określając ich wysokość i termin realizacji.

Wykaz obejmuje wydatki majątkowe i bieżące , takie jak:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przykona  

- zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, wykonanie projektów zmian miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona,
- opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach  programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w m. Smulsko.