Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXI/238/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/238/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października  2009 roku


W sprawie wyrażenia woli o wspólnej realizacji projektu z Województwem  Wielkopolskim „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"

 

 

          Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8,  art.8 ust.2a , art.18 ust. 2 pkt.9 lit.e , art.58 ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
  

§ 1.

1.Wyraża się wolę współdziałania Gminy Przykona z samorządem Województwa Wielkopolskiego przy realizacji  projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego".
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Przykona do zabezpieczenia  środków finansowych na realizację projektu  „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego".
    Działania na rzecz osób wykluczonych cyfrowo z powodów społecznych w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8  Działanie 8.3 na czasrealizacji projektu obejmującego okres trwania projektu 3 lata oraz czas zachowania trwałości projektu 5 lat na ogólną kwotę 49.911,60 zł .
    Powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy od 2010 r do 2017 r  w następujących kwotach:
    2010      6.238,95 zł
    2011      6.238,95 zł
    2012      6.238,95 zł
    2013      6.238,95 zł
    2014      6.238,95 zł
    2015      6.238,95 zł
    2016      6.238,95 zł
    2017      6.238,95 zł

§ 2.


1.Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do podpisania Porozumienia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Internet zmieni Twój los.    
    Przeciwdziałanie  wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego"  realizowany na terenie  Gminy Przykona numer BOF/P-378/09.


2. Zobowiązanie związane z realizacją projektu zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/228/09
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2009roku

 

 

         W dniu 31 sierpnia 2009r. Wójt Gminy działając w imieniu i na rzecz Gminy Przykona podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego". Działania na rzecz osób wykluczonych cyfrowo z powodów społecznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Priorytet 8 Działanie 8.3, organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Konsorcjum z Fundacją Edukacji Ekonomicznej. Projekt ma na celu dostarczenie do 15 gospodarstw domowych Internetu wraz ze sprzętem komputerowym umożliwiającym jego odbiór. Beneficjentem końcowym mogą być te gospodarstwa domowe które kwalifikują się do pomocy społecznej. Aby gmina mogła uczestniczyć w projekcie niezbędnym było zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na okres 8 lat trwania projektu. Udział własny gminy wynosi na jedno gospodarstwo domowe rocznie kwotę 415,93. Na etapie podpisania porozumienia Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wymaga zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Przykona w projekcie w ogólnej kwocie 49 911,60.