Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXI/235/09 RADY GMINY PRZYKONAz dnia 26 października 2009 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXI/235/09
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 26 października 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym  uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku. 

               

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zatwierdza  się zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki" na lata 2009 - 2015, które zostały przyjęte Uchwałą Nr 2/09 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Dąbrowa w dniu 15 października 2009 r. polegające na tym, że do Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki" na lata 2009 - 2015 w punkcie V. Zadania inwestycyjne na lata 2009 - 2015 na str. 20 dodaje się punkt 1 „Opis planowanego do realizacji zadania w ramach PROW 2007-2013 oś IV LEADER.

2. Jednolity tekst Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009-2015 stanowi załącznik do uchwały nr XXXI/235/09  Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                  

                                  

 

 

                               

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXXI/235/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009 roku

Gmina Przykona będzie ubiegać się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z tym został opracowany Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (§ 10 ust. 2 pkt 2 lit. a) Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki został przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2009r., i zatwierdzony Uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009r.

Do Planu Odnowy Miejscowości wprowadzono zmiany, które zostały przyjęte uchwałą nr 2 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Dąbrowa w dniu 15 października 2009 r. Zadanie „Budowa  ścieżki pieszo-rowerowej Psary-Zimotki" będzie realizowane w ramach osi IV LEADER w związku z tym dodano opis planowanego do realizacji zadania w ramach w/w osi.

 

Do pobrania:

1. Załazcnik - format pliku "PDF"